Pedagog    

 

„Dziecko nie jest pustym naczyniem,
 które napełniliśmy naszą wiedzą i które nam wszystko zawdzięcza.
 Odwrotnie to dziecko zbudowało w sobie człowieka i nie ma nikogo,
 kto nie zostałby stworzony przez dziecko, którym sam kiedyś nie był.”
Maria Montessori 

Pedagog: Agnieszka Pudło

Największą wartością, której są podporządkowane wszelkie działania pedagoga szkolnego,
 jest uczeń jego problemy oraz potrzeby.

 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

W zakresie zadań ogólno - wychowawczych:

-    okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole;
-    dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
-    udzielanie pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
-    organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą;
-    udzielanie porad ułatwiających rodzicom rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
-    pedagogizacja rodziców;
-    współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
-    czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę ustanowień Konwencji o prawach dziecka.
W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
-    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
-    udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
-    udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
-    udzielanie i planowanie pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
W zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej:
-    organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
-    organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych;
-    organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
W zakresie profilaktyki wychowawczej:
-    rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów mających  trudności w nauce, sprawiających kłopoty wychowawcze, potrzebujących pomocy materialnej;
-    rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
-    udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktyczno – wychowawczej;
-    współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
W zakresie pomocy materialnej:
-    organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
-    dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
-    wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
-    wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 

Dni oraz godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wtorek  9.05 – 10.05 , 11.00 – 13.00
Czwartek  8.30 – 11.45