Szkoła Podstawowa w Rolach

im. Jana Pawła II

                

 
     
 
 

O szkole

Lokalizacja 
Dojazdy
Historia Ról
Historia Szkoły
Dokumenty Szkolne
Rada rodziców
Samorząd  uczniowski
Hymn Szkoły
Kontakt
 

Kadra

Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Obsługa
 

Życie szkoły

Imprezy szkolne
Kalendarz szkolny
Świetlica
Biblioteka
Oferta edukacyjna szkoły
 

Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń
Podręczniki     
Plan lekcji

 

Liczba odwiedzin:
 

 

 

 

 
     
 

Pedagog

 
 
 
„Dziecko nie jest pustym naczyniem,
 które napełniliśmy naszą wiedzą i które nam wszystko zawdzięcza.
 Odwrotnie to dziecko zbudowało w sobie człowieka i nie ma nikogo,
 kto nie zostałby stworzony przez dziecko, którym sam kiedyś nie był.”
Maria Montessori 

Pedagog: Agnieszka Pudło

Największą wartością, której są podporządkowane wszelkie działania pedagoga szkolnego,
 jest uczeń jego problemy oraz potrzeby.

 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

W zakresie zadań ogólno - wychowawczych:

-    okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole;
-    dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
-    udzielanie pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
-    organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą;
-    udzielanie porad ułatwiających rodzicom rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
-    pedagogizacja rodziców;
-    współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
-    czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę ustanowień Konwencji o prawach dziecka.
W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
-    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
-    udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
-    udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
-    udzielanie i planowanie pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
W zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej:
-    organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
-    organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych;
-    organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
W zakresie profilaktyki wychowawczej:
-    rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów mających  trudności w nauce, sprawiających kłopoty wychowawcze, potrzebujących pomocy materialnej;
-    rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
-    udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktyczno – wychowawczej;
-    współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
W zakresie pomocy materialnej:
-    organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
-    dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
-    wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
-    wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 

Dni oraz godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wtorek  9.05 – 10.05 , 11.00 – 13.00
Czwartek  8.30 – 11.45