Szkoła Podstawowa w Rolach

im. Jana Pawła II

                

 
     
 
 

O szkole

Lokalizacja 
Dojazdy
Historia Ról
Historia Szkoły
Dokumenty Szkolne
Rada rodziców
Samorząd  uczniowski
Hymn Szkoły
Kontakt
 

Kadra

Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Obsługa
 

Życie szkoły

Imprezy szkolne
Kalendarz szkolny
Świetlica
Biblioteka
Oferta edukacyjna szkoły
 

Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń
Podręczniki     
Plan lekcji

 

Liczba odwiedzin:
 

 

 

 

 
     
 

Historia Szkoły

 

 

              I Okres zaborów.
             II I wojna światowa i okres międzywojenny.
            III II wojna światowa.
            IV Rozwój szkoły w latach 1945 - 1999.

       
 

I.  Okres zaborów.

          W okresie zaborów nauczanie przebiegało wyłącznie w czasie zimy. Lekcje każdego dnia odbywały się w innym domu. Uczył jeden nauczyciel utrzymywany przez rodziców dzieci. Nauczano czytać po polsku i pisać łatwe wyrazy i zdania. Liczyć uczono na palcach, tabliczki mnożenia oraz dodawać odejmować w zakresie 1000. Uczniowie pisali gryftami na specjalnych tabliczkach. Napisy na tabliczkach można było ścierać i pisać na nowo. W zaborze tym obowiązywała nauka pisania i czytania po rosyjsku.

         Nauczanie polskiego było tajne, a więc gdy we wsi pojawiali się żandarmi rosyjscy nauczyciel udawał pomocnika gospodarza, a uczniowie uciekali do domów. Nauczycielem najczęściej był człowiek, który najlepiej umiał czytać i pisać.

         Pierwszą nauczycielką w Rolach, która uczyła w 1914 roku była Helena Głuchowska. Pochodziła ona z Łukowa. W okresie zimy, w czasie trudnych warunków atmosferycznych mieszkała w kolejności u rodziców dzieci, które uczyła. W tym samym porządku, też rodzice żywili ją.

 

 
   
   
   
     
 

II.  I wojna światowa i okres międzywojenny.

          W okresie I wojny światowej nauczycielem w Rolach był Julian Jasiński, który przybył z Jesionki z powiatu siedleckiego. Pierwszym stałym nauczycielem był Józef Derecki. Uczył on dzieci i młodzież oraz dorosłych w okresie zimy. W większości byli oni analfabetami, a chcieli się uczyć pisać i czytać.

          Nauczyciel ten, a zarazem i kierownik szkoły miał kłopoty ze ściągnięciem uczniów do szkoły, gdyż rodzice nie realizowali obowiązku szkolnego.

          Szkoła w Rolach powstała w 1920 roku. Stałą klasę utworzono w domu gospodarza Pawła Roli.

          Początkowo obwód szkolny tworzyła wieś Role, później dołączono sąsiednie Suleje i Wólkę Świątkową. W 1925 roku było już 5 klas. Nauczycielkami były panie : Jakubowska, Żelazek i Maria Suchodolska.

          Od roku 1927 kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był Józef Sabesto. Początkowo nastawienie do szkoły było niechętne, jednak po pewnym czasie uległo zmianie dzięki ówczesnemu kierownikowi. W tym samym roku podjęto decyzję o budowie szkoły. Mieszkańcy dobrowolnie opodatkowali się, jednak realizacja tego zamierzenia była długotrwała.

          W roku szkolnym 1931/32 uczęszczało do szkoły 157 uczniów, z tego pozostało w tej samej klasie 43, w tym 7 nie było klasyfikowanych. W trakcie tego roku utworzono szóstą klasę. Pan Sobesto w 1932 roku zdaje egzaminy na studia i wyjeżdża z Ról. Kierownictwo szkoły obejmuje Tadeusz Jarosz.

          W czasie kadencji kierownika Sobesty rozwinęły się zajęcia pozalekcyjne. Z młodzieżą organizowano przedstawienia, a nauczyciele opiekowali się Kołem „Wici" i Kołem Gospodyń.

          Jesienią każdego roku na łąkach odbywał się „Odlot żurawi".

          W roku szkolnym 1932/33 uległ częściowej zmianie personel szkoły. Kierownikiem zostaje Tadeusz Jarosz, a nauczycielkami są : Maria Jarosz i Janina Sawicka.

          W następnym roku szkolnym na miejsce pani Sawickiej zostaje zatrudniona Zofia Kołodzieńska z męża Jarosz, która w Rolach pracuje do 1937 roku.

          W roku 1937/38 do szkoły uczęszcza 172 uczniów, z tego pozostaje w tej samej klasie 27. Główne przyczyny drugoroczności to opuszczanie zajęć w okresie całego roku, a szczególnie w czasie intensywnych prac polowych. W skład grona nauczycielskiego wchodzą: Tadeusz Jarosz (kierownik), Maria Jarosz, Franciszka Markowska i Wanda Łyczewska - nauczycielka religii.

          Warto wspomnieć, iż rok 1935 był szczególny, dla mieszkańców Ról, ponieważ po raz pierwszy w historii tej miejscowości absolwenci tutejszej szkoły ukończyli szkołę średnią i otrzymali świadectwa dojrzałości. Byli to Modest Radomyski i Nikodem Sulej, ukończyli oni Państwowe Gimnazjum oraz Liceum im. T. Kościuszki w Łukowie, a następnie rozpoczęli studia wyższe. Jednak II wojna światowa przerwała ich plany. Radomyski  M.  ukończył je po wojnie, na wydziale prawa UW, a Sulej N. niestety nie doczekał tego, gdyż zmarł w listopadzie 1945 r.

 

 
   
   
   
   
   
     
 

III.   II wojna światowa.

          Na terenie Ról nauka w Szkole Powszechnej w czasie II wojny światowej trwała nieprzerwalnie. We wsi prowadzone było tajne nauczanie na poziomie szkoły powszechnej i średniej. Jednak brak jest dokumentacji, ilu uczniów uczyło się w roku szkolnym 1939/40.

          Organizatorami tajnego nauczania w Rolach byli Czesław Gogola, Tadeusz Kurkowski, Maria Rakowska oraz Aleksander Wiśniewski. Wszyscy wyżej wymienieni przy nauczaniu jawnym uzupełniali przedmioty wyrzucone przez okupanta, tj.: historię literatury polskiej, geografię Polski, historię Polski.

          Po wybuchu wojny Tadeusz Jarosz pozostał w Rolach, ale w 1940 r. wyjechał do Gręzówki (powiat Łuków), gdyż w Rolach rodzice nie chcieli puszczać dzieci do szkoły.

          Po wyjeździe pana Jarosza z Ról w roku szkolny 1940/41 w pięciu klasach uczyli : Aleksander Wiśniewski - kierownik szkoły i Tadeusz Kurkowski, a religii nauczał ksiądz z Łukowa Jan Dziedzic.

W pierwszych latach okupacji arkusze ocen były w języku polskim, a w późniejszych w niemieckim i w polskim. Nauczaniem objęte były przedmioty : język polski, nauka o przyrodzie, arytmetyka z geometrią, rysunki, zajęcia praktyczne, śpiew, ćwiczenia cielesne, religia.

          W roku szkolnym 1944/45 do pięcioklasowej szkoły uczęszczało 132 uczniów, nie promowano 54, w tym 24 nie klasyfikowano. Nauczycielami byli: Aleksander Wiśniewski pełniący w dalszym ciągu funkcję kierownika, Maria Rakowska, Kamila Szumska i Olga Celińska.

          Od początku działalności szkoły w Rolach nauczyciele z dużą sumiennością i odpowiedzialnością wpajali wiedzę, kształtując właściwe cechy osobowe podopiecznych. Mimo trudności, z jakimi musieli się borykać na co dzień, (brak pomocy dydaktycznych, słabe wyposażenie, kłopoty lokalowe), starali się uatrakcyjniać uczniom pobyt w szkole. Jednak osiągnięcia uczniów nie były adekwatne do wkładu pracy nauczycieli. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była niska frekwencja uczniów. Chociaż formalnie istniała ustawa o obowiązku szkolnym z okresu międzywojennego, to jednak realizacja jej była często niemożliwa, gdyż utrudniały to pełnione przez dzieci obowiązki w gospodarstwach oraz okupacja.

 
   
   
   
   
   
   
   
     
 

IV.   Rozwój szkoły w latach 1945 - 1999.

          Prace w zakresie organizacji szkoły w Rolach rozpoczęto tuż po wojnie. Największe problemy były związane z kadrą pedagogiczną. W roku szkolnym 1946/47 na trzech etatach pracowała Anna Rybicka ucząc osiemdziesięcioro dzieci  i pełniąc funkcję kierownika.

          Szkoła mieściła się w wynajętych przez Inspektora Szkolnego domach. W późniejszych latach nastąpiła poprawa  w zatrudnianiu nauczycieli. We wrześniu 1947 roku wieś Suleje wszczęła starania o zorganizowanie w ich miejscowości szkoły. Jednak Inspektor Szkolny - Władysław Sysło przysłał   pismo   odmowne   ze   względu   na   bliską   odległość   do   Ról oraz na wynajęcie już w Rolach odpowiednich pomieszczeń na klasy.

          W roku 1949 władze oświatowe przystąpiły do zmiany programu nauczania zalecając, by treści nauczania oprzeć na założeniach marksizmu i leninizmu. Do szkół podstawowych wprowadzony został obowiązek nauczania języka rosyjskiego. Również w Szkole Podstawowej w Rolach nauka rosyjskiego stała się obowiązkowa.

          W roku szkolnym 1949/50 podnosi się stopień organizacyjny szkoły, naukę pobierają uczniowie w siedmiu oddziałach. Uczący nauczyciele to : Michał Chrempiński, Maria Rybicka (później Chrempińska) i kierownik szkoły Anna Rybicka.

          Szkoła w tym okresie przyciągała środowisko dzięki dobrze przygotowanym akademiom. Na jej terenie utworzono liczne organizacje : Spółdzielnię Uczniowską, Drużynę Harcerską  i SKO. W ramach ich pracy organizowane były ciekawe imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi.

          W roku szkolnym 1953/54 zostaje utworzona filia szkoły w Sulejach.

          W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i zmianie dawnych gmin na Gromadzkie Rady Narodowe (1955 r.), wieś Role została przyłączona do GRN w Krynce, a filia w Sulejach do Dębowicy. Stopień organizacyjny szkoły w Rolach uległ zmianie z sześciu etatów na cztery. W okresie pracy Anny Rybickiej została zbudowana remiza strażacka oraz zalano w ziemi fundament pod czteroklasową szkołę (obecnie znajduje się tam sklep).

          Od września 1957 r. funkcję kierownika objął Henryk Szczęśniak. Kadrę pedagogiczną stanowiły : Jadwiga Kisiel, Barbara Pietraszek i Wiesława Zakrzewska.

          Z myślą o reorganizacji szkolnictwa H. Szczęśniak wysunął propozycję budowy szkoły, która spotkała się z akceptacją inspektora szkolnego i środowiska.

          W grudniu 1957 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, a w lutym 1959 r. zakupiono plac pod budowę szkoły - 0,6 ha, ponieważ poprzedni uzyskany w trakcie komasacji gruntów nie nadawał się pod budowę tego obiektu.

          Członkowie  Komitetu  oraz całe grono  pedagogiczne bardzo prężnie przystąpiło do gromadzenia środków na budowę szkoły.

          Pan Henryk Szczęśniak wraz z panią Wiesławą Radomyską    (z domu Zakrzewska) urządzili zarobkowe przedstawienie z młodzieżą pozaszkolną.

          W lipcu 1961 roku Sejm uchwalił ustawę „O rozwoju systemu oświaty i wychowania w myśl której wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową, stanowiącą organizację i programową podstawę całego systemu kształcenia i wychowania.

          W związku z wprowadzeniem ośmioletniego obowiązku nauki, liczba uczniów w szkole wzrosła. Brak warunków, ciasno w klasach znacznie utrudniał przebieg nauczania.

          W dalszym ciągu starano się gromadzić fundusze na budowę szkoły. Nieco wcześniej Komitet prowadził rozmowy  z mieszkańcami Wólki Swiątkowej i Sulej w sprawie pomocy przy budowie szkoły. Niestety nie spotkał się z aprobatą tego pomysłu. Dzieci z Sulej uczęszczały do szkoły w Dębowicy, a z Wólki Swiątkowej do Łukowa, toteż mniejszą ilość uczniów łatwiej było pomieścić w niewielkich salach.

          Trudna sytuacja lokalowa, starania mające na celu wybudowanie szkoły nie przeszkodziły nauczycielom w prowadzeniu w sposób interesujący i atrakcyjny lekcji. Urozmaicali pobyt dzieci w szkole poprzez organizowanie licznych wycieczek. Do ważniejszych można zaliczyć wyjazd do Lublina, Warszawy, Puław, Kazimierza i Nałęczowa.

          Pan Szczęśniak nadal przygotowywał z młodzieżą pozaszkolną i wystawiał sztuki teatralne w celach zarobkowych. Jednak zgodę na rozpoczęcie budowy przesuwano z roku na rok.

          W roku szkolnym 1963/64 do szkoły uczęszczało 94 uczniów,   a nauczycielami byli: Henryk Szczęśniak, Anna Szczęśniak, Halina Panasiuk i Wiesława Radomyska.

          Rok 1967 dla tej szkoły był szczególnie ważny, gdyż w końcu uzyskano zezwolenie i rozpoczęto budowę.

          W roku szkolnym 1968/69 w dniu 28 czerwca oddano do użytku nową szkołę.

          Budynek posiadał pięć sal lekcyjnych i dwie pracownie. Do szczęśliwego finału przedsięwzięcia udało się doprowadzić dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarności rodziców, a także kierownika szkoły.

          Decyzją Wydziału Oświaty uległ zmianie rejon szkolny. Do tutejszej szkoły przydzielono wieś Suleje w całości z tym, że na miejscu pozostała filia z klasami I i II.

          Kierownictwo, nauczyciele i rodzice zaczęli czynić starania  o zakup nowego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do nowego budynku.

          W roku szkolnym 1968/69 do szkoły uczęszczało  194 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowili : Anna   Szczęśniak,   Jadwiga Piszcz, Czesław Mościcki, Wiesława Radomyska, Jadwiga Szczygielska, Elżbieta Żelazowska - Suchodolska  i Henryk Szczęśniak  kierownik szkoły.

          Po uporaniu się z organizacją pracy w nowym budynku życie ruszyło pełną parą. Poza ciekawymi lekcjami prowadzono dodatkowe zajęcia. Wyjazdy na różne uroczystości i imprezy, wycieczki do  Woli Okrzejskiej, Warszawy, Lublina, Nałęczowa, Puław i Kazimierza.

          Zapraszano i organizowano  spotkania z ciekawymi ludźmi. Przeprowadzano konferencje metodyczne z różnych przedmiotów. Ożywioną działalność prowadzi wówczas kółko teatralne utworzone przez panią Radomyską.

          Od 1 kwietnia 1971 roku Henryk Szczęśniak odchodzi  z Ról do Łukowa i obejmuje tam stanowisko wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Funkcję kierownika przejmuje jego żona Anna Szczęśniak. W tym samym roku w szkole założono telefon, jest on jedyny we wsi.

          W roku szkolnym 1975/76 do szkoły w Rolach uczęszczało 160 uczniów. W skład grona pedagogicznego wchodzili : Antonina Cegiełko, Wiesława Radomyska, Halina Ławecka, Anna Szczęśniak - dyrektorka, Henryk Szczęśniak, Sabina Sójka, Jadwiga Szczygielska i Teresa Gołębiowska. Nauczycielką w filii Suleje była Hanna Błachnio.

          Od roku szkolnego 1977/78 w całej Polsce zorganizowano powszechne wychowanie przedszkolne. W naszej szkole prowadzone było ognisko przedszkolne w wymiarze osiemnastu godzin tygodniowo. Ognisko miało za zadanie przygotować dzieci do nauki w dziesięcioletniej szkole powszechnej.

          W roku 1978 zlikwidowano filię w Sulejach i dzieci przyszły do Ról, ale w roku następnym została reaktywowana jako filia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łukowie. Kierownikiem filii została p. Jadwiga Reczek.

          W roku 1981 w szkole zawieszono krzyże, a w 1982 r. grono pedagogiczne zapoznało się z dekretem o stanie wojennym oraz zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji pracy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w okresie stanu wojennego.

          W związku z zawieszeniem działalności związków zawodowych, p. Henryk Szczęśniak wrócił do pracy w szkole na pełny etat jako nauczyciel.

          Dnia 2 września 1981 r. oddano do użytku cementową drogę Role - Wólka Świątkowa. Było to istotne wydarzenie dla całej społeczności wiejskiej i dla szkoły, gdyż było to jedyne połączenie komunikacyjne miejscowości z pobliskim miastem Łukowem.

          Nauczyciele i cała społeczność tej szkoły w ostatnim okresie przechodzi wiele zmian. Wizytacje, zmiany podręczników i programów, na pewno nie ułatwiały pracy pedagogom. Jednak wszyscy radzili sobie z tymi problemami i podejmowali dodatkowe działania mając spore osiągnięcia. Uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych gminnych i wojewódzkich. Organizowane były liczne wycieczki, np. do Warszawy, Czarnolasu, Żelazowej Woli, Białowieży, Gór Świętokrzyskich i innych miejsc.

          W roku 1985 staraniem p. Szczęśniak założono Komitet Modernizacji i Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rolach, który zaplanował i wszczął starania w kierunku wykonania następujących prac :

         1. Budowę nowych pomieszczeń;

         2. Założenie w całym budynku c.o;

         3. Doprowadzenie i rozprowadzenie wody;

         4. Odprowadzenie ścieków - budowa kanalizacji i szamba;

         5. Powiększenie najmniejszej sali lekcyjnej;

         6. Remont kapitalny budynku szkolnego.

          W roku 1985/86 odchodzi na emeryturę dyrektorka Anna Szczęśniak, ale przedłuża swą pracę o rok. Z dniem 1 września 1987 r. funkcję dyrektora objął Jerzy Lipiec, który kieruje tą placówką już 12 rok.

          Kadrę pedagogiczną wówczas stanowili : Wanda Wiąckiewicz, Elżbieta Gajowa, Małgorzata Lipiec, Hanna Latoch, Alina Matyszek, Halina Ławecka, Jadwiga Szczygielska, Waldemar Szczęśniak, Anna Szczęśniak, Henryk Szczęśniak, Janusz Kozłowski i Jerzy Lipiec.

          Mimo utrudnień spowodowanych różnymi pracami budowlanymi życie społeczności szkolnej toczyło się utartym szlakiem. Nadal na terenie działały organizacje uczniowskie, koła zainteresowań, uczniowie wyjeżdżali na wycieczki, bawili się na różnych imprezach i uroczystościach szkolnych no i uczyli się.

          W swojej wieloletniej historii Szkoła Podstawowa w Rolach dobrze wypełniała nałożone na siebie obowiązki nauczania i wychowania. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją i rozbudową szkoły (1991) nauczyciele, uczniowie i rodzice przystąpili do urządzania  i zagospodarowywania pomieszczeń. W nowej części budynku powstała pracownia języka polskiego, biblioteka, świetlica wraz z kuchnią, kotłownia oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.

          Obecnie klasopracownie wyposażone są w sprzęt i środki dydaktyczne w stopniu dobrym. Korytarze i wszystkie pomieszczenia są ozdobione gazetkami i pięknymi kwiatami. Budynek jest wygodny i przestrzenny. Posiada 7 sal lekcyjnych, salę komputerową, gimnastyczną salę zastępczą z magazynkiem i przebieralnią, pokój nauczycielski i kancelarię, bibliotekę wraz z czytelnią, świetlicostołówkę, kuchnię, harcówkę, cztery łazienki i trzy mieszkania dla nauczycieli. Mankamentem jest brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej i utwardzonego boiska sportowego. Obecnie czynione są starania w celu zaradzenia tej sytuacji - planowane jest pokrycie boiska asfaltem.

          W 1995 roku zmieniony został dach na starej części budynku i odnowiony na nowej, a w roku następnym wykonano elewację całej szkoły.

          Dzięki staraniom dyrektora i Rady Rodziców szkoła posiada szesnaście komputerów klasy pentium II.

       Dyrektor i wszyscy pracownicy sumiennie i z całą odpowiedzialnością wypełniają swoje obowiązki. Oprócz działań gospodarczych poprawnie realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.

       Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była wizyta uczestników IV Forum Inicjatyw Oświatowych. Miała ona miejsce 27.06.1999r., chociaż były wakacje to wszyscy pracownicy placówki oraz niektórzy rodzice stawili się  i wzorowo przygotowali szkołę na przybycie gości.

       W roku szkolnym 1999 Szkoła Filialna w Sulejach przestała istnieć i została włączona do Ról. Obecnie zgodnie z reformą oświatową jesteśmy sześcioklasową szkołą podstawową.

       W roku szkolnym 2001/2002 skład grona nauczycielskiego przedstawia się następująco: Jerzy Lipiec – dyrektor, Teresa Dek, Urszula Kozłowska, Ewa Karczewska, Małgorzata Lipiec, Tomasz Miazek, Hanna Odrobińska, Bożena Pucyk, Jadwiga Reczek, Jolanta Safiańska, Waldemar Szczęśniak, Wiktoria Majorowa Warowna.